Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  1. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk op 30 dagen na factuurdatum, voorschotfacturen op 8 dagen na factuurdatum.
  2. Zonder tegenbericht vanwege de klant binnen de 7 dagen na ontvangst de goederen/diensten, worden deze alsook de factuur door klant als dusdanig aanvaard.
  3. Zo een factuur niet wordt betaald zoals vermeld staat in het punt 1 hiervoor, wordt van rechtswege en zonder aanmaning intrest van 12% gerekend vanaf factuurdatum.
  4. Onverminderd het rekenen van deze intrest wordt bij niet vereffening binnen de dertig dagen na dagtekening van de factuur het bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125. En dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
  5. In geval van video- en filmproducties staat de klant in om zich, indien nodig, in regel te stellen met Sabam, tenzij anders vermeld.
  6. Bevoegd zijn de rechtbanken te Brugge.