Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten verricht door Arendsoog nv.

1.2    De klant verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1    De offertes van Arendsoog nv zijn 30 dagen geldig.

2.2    Enkel het door Arendsoog nv schriftelijk aanvaard order tot uitvoering van werkzaamheden verbindt Arendsoog nv volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.

2.3    Elke annulering van een schriftelijk aanvaard order tot uitvoering van werkzaamheden door de klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Arendsoog nv. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering tot 48 uur voor de aanvang van de opdracht is de klant een forfaitaire vergoeding van 50 % van het voorschot (zie artikel 3) verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering minder dan 48 uur voor de aanvang van de opdracht is de klant een forfaitaire vergoeding ten belope van het volledige voorschot verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 3: Prijs en betaling

3.1    De offerte is exclusief kosten voor eventuele vergunningen voor drone-opnames alsook eventueel bijkomende verzekeringen.

3.2    Behoudens schriftelijk andersluidend akkoord tussen partijen is op het ogenblik van de plaatsing van het order een voorschot van 40 % op het totaalbedrag van de offerte verschuldigd, te voldoen binnen de 8 dagen na factuurdatum, ter bevestiging van het order. Reiskosten (vliegtickets, reservatie hotels, ...) voorgeschoten door Arendsoog nv, worden samen met het voorschot gefactureerd. Bij het niet-tijdig voldoen van deze voorschotfactuur, heeft Arendsoog nv het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot ontvangst van de betaling dan wel de opdracht te annuleren zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Alle overige facturen zijn betaalbaar uiterlijk op 30 dagen na factuurdatum.

3.3    In geval van niet of laattijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag tot betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, en dit voor elke reeds begonnen maand. Ook heeft elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10 % van de factuur wordt aangerekend met een minimum van € 125,00. Dit onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.4    Arendsoog nv is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten indien de klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt.

3.5    De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle overige, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3.6 Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 5 dagen na factuurdatum door de klant per aangetekend schrijven aan Arendsoog nv te worden gemeld.

3.7 Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4: Voorwerp van de werkzaamheden

4.1 Een werkdag "reportage" bestaat uit 10 uur inclusief reistijd, een werkdag "multicam" bestaat uit 10 uur. Overuren worden aan een afzonderlijk uurtarief aangerekend. Een halve werkdag bestaat uit 5 uur inclusief reistijd, indien er overuren zijn wordt een volledige werkdag aangerekend.

4.2 Behoudens andersluidende vermelding op de offerte, omvat deze één gebundelde correctieronde na aanlevering door Arendsoog nv van een eerste volledige versie van de montage. Eventuele aanpassingen zullen door Arendsoog nv binnen een redelijke termijn worden doorgevoerd en dit voor een maximum montagetijd van 2 uur. Bijkomende montagetijd zal worden aangerekend aan een afzonderlijk uurtarief. Bijkomende correcties na de eerste correctieronde zullen aangerekend worden volgens de reëel gepresteerde werktijd aan een afzonderlijk uurtarief.

4.3 De in de offerte opgenomen prijs is exclusief accreditaties, niet-vermelde faciliteiten en kosten, btw, Sabam, reis- en verblijfkosten, catering en stroomvoorziening. Indien de klant geen catering voorziet, wordt er een vergoeding van 25 euro excl. btw/p.p. crew aangerekend. Korting en productiefee worden niet toegepast op catering, kilometervergoeding, reiskosten, postkosten enz.

Artikel 5: Termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden

De door Arendsoog nv op gelijk welke wijze meegedeelde termijn tot uitvoering van haar werkzaamheden is louter indicatief en is derhalve niet bindend. De klant verzaakt bij laattijdige uitvoering uitdrukkelijk aan elk verhaalmiddel, waaronder schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Arendsoog nv louter middelenverbintenissen zijn. Arendsoog nv is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. De aansprakelijkheid van Arendsoog nv is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van Arendsoog nv uitgeschreven op naam van de klant.

6.2. Arendsoog nv is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeleverde video’s, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Arendsoog nv geleverde diensten en de daaruit voortvloeiende resultaten blijven haar eigendom. Arendsoog nv is dan ook vrij en behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor om de gerealiseerde producties te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden via gelijk welk kanaal. Arendsoog nv verleent een wereldwijde en overdraagbare licentie van onbepaalde duur aan de klant tot gebruik van de gerealiseerde video’s op de overeengekomen kanalen.

7.2 Arendsoog nv is niet verantwoordelijk voor het specifiek gebruik dat de klant maakt van de ontwikkelde video’s via diverse kanalen. Zo is Arendsoog nv bijvoorbeeld geenszins aansprakelijk voor eventuele licentierechten verschuldigd voor het gebruik van de video(‘s) op de door de klant gekozen kanalen. De eventuele vergoeding aangerekend voor ‘library muziek’ betreft het louter recht tot downloaden van de muziek voor de audiovisuele productie wat evenwel geen betrekking heeft op het specifiek navolgend gebruik of de navolgende publicatie ervan waaraan diverse licentierechten aan diverse tarieven kunnen gekoppeld zijn. De klant draagt de verantwoordelijkheid om zich voor elk gebruik van de video in orde te stellen met de betreffende instanties/rechthebbenden.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Arendsoog nv is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Arendsoog nv geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : staking, oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

8.2. Arendsoog nv heeft in dat geval de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder dat zij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is, en anderzijds de verlenging van de termijnen van uitvoering met een duur gelijk aan deze onderbreking.

Artikel 9: Ontbinding

9.1. Arendsoog nv heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen van Arendsoog nv in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure zoals een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.

9.2. In geval van ontbinding heeft Arendsoog nv het recht om onmiddellijke betaling te vorderen van de reeds gepresteerde diensten, alsook het recht op een forfaitaire vergoeding van 15 % van de in de overeenkomst vermelde prijs en dit onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 10: Geschillenregeling

10.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, onverminderd de bevoegdheid van Arendsoog nv om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

10.2. Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1: Applicable terms and conditions

1.1 The present general terms and conditions apply to the services provided by Arendsoog nv.

1.2 The customer declares to have taken cognisance of the present general terms and conditions in a language he understands and to accept these fully and without any reservations.

Article 2: Conclusion of the agreement

2.1 Arendsoog nv’s offers are valid for 30 days.

2.2 Only the job order accepted in writing by Arendsoog nv will be binding for Arendsoog nv in accordance with the special terms and conditions agreed on in writing and the present general terms and conditions.

2.3 Any cancellation of a job order accepted in writing must be made in writing by the customer and is only valid if accepted in writing by Arendsoog nv. In the event of full or partial cancellation up to 48 hours prior to the commencement of work, the customer will owe a lump sum compensation of 50% of the advance payment (see article 3) for non-performance of the agreement signed between the parties, without prejudice to Arendsoog nv’s right to claim a higher compensation if the actually incurred damage is higher. In the event of full or partial cancellation less than 48 hours prior to the commencement of work, the customer will owe a lump sum compensation amounting to the full advance payment for nonperformance of the agreement signed between the parties, without prejudice to Arendsoog nv’s right to claim a higher compensation if the actually incurred damage is higher.

Article 3: Price and payment

3.1 The offer is exclusive of costs for any permits for drone shoots as well as any additional insurance policies.

3.2 Barring a written agreement to the contrary between the parties, an advance payment of 40% of the total amount of the offer is owed when placing the order, payable within 8 days after the invoice date, as confirmation of the order. Travel expenses (plane tickets, hotel booking, ...) advanced by Arendsoog nv are invoiced together with the advance payment. If this advance invoice is not paid in time, Arendsoog nv has the right to suspend performance KBC BE 96 7370 3632 2705 KREDBEBB BNP FORTIS BE 74 0015 4038 9807 GEBABEBB of the order until the payment is received or to cancel the order without owing any compensation. All other invoices are payable 30 days after the invoice date at the latest.

3.3 In the event of non-payment or late payment, the customer will owe interests on arrears, amounting to 1% per month of the unpaid invoice amount, from the expiry date until payment by operation of law and without any prior notice of default and for any month already started. Any delay in the payment by operation of law and without any prior notice of default will also result in the charging of a lump sum compensation of 10% of the invoice, with a minimum of € 125.00 and without prejudice to Arendsoog nv’s right to claim a higher compensation, on condition of proof that higher damage was actually incurred.

3.4 Arendsoog nv has the right to suspend its obligations vis-à-vis the customer, without any prior notice of default, if the customer fails to fulfil his payment obligation.

3.5 The non-payment of a single invoice on the expiry date makes the balance owed for all other, even non-expired, invoices immediately claimable by operation of law.

3.6 On penalty of expiry, the customer must inform Arendsoog nv by means of a registered letter of any invoice-related disputes within 5 days after the invoice date.

3.7 Offsetting by the customer is expressly ruled out.

Article 4: Object of the work

4.1 A "report" workday consists of 10 hours including travel time, a "multicam" workday consists of 10 hours. Overtime is charged at a separate hourly rate. Half a workday consists of 5 hours including travel time; in the event of overtime, a full workday is charged.

4.2 Unless stipulated otherwise in the offer, it includes one post-delivery bundled correction round by Arendsoog nv of a first complete version of the edit. Any adjustments will be made by Arendsoog nv within a reasonable period and for a maximum editing time of 2 hours. Additional editing time will be charged at a separate hourly rate. Additional corrections after the first correction round will be charged at a separate hourly rate in accordance with the actual working time.

4.3 The price stipulated in the offer is exclusive of accreditations, non-mentioned facilities and expenses, VAT, Sabam, travel and accommodation expenses, catering and power supply. If the customer does not provide catering, a fee of 25 euro excl. VAT per crew member is charged. Discounts and production fees do not apply to catering, mileage allowance, travel expenses, postage, etc. KBC BE 96 7370 3632 2705 KREDBEBB BNP FORTIS BE 74 0015 4038 9807 GEBABEBB

Article 5: Work performance periods

The period for the performance of its work, communicated by Arendsoog nv in any manner whatsoever, is merely indicative and therefore not binding. In the event of late performance, the customer expressly waives any recourse, including compensation or dissolution of the agreement.

Article 6: Liability

6.1 The customer acknowledges and accepts that Arendsoog nv’s obligations are merely obligations of means. Arendsoog nv is only liable for damage which is the direct consequence of a concretely proven fault and is not liable for indirect damage of any nature whatsoever, nor for damage resulting from third-party liability. In any case, Arendsoog nv’s liability is limited to the value of the services provided, which will be determined by means of Arendsoog nv’s invoices to the customer.

6.2. Arendsoog nv is not liable for the content of the delivered videos, nor for any infringements of third-party intellectual property rights.

Article 7: Intellectual property rights

7.1 All intellectual property rights concerning the services provided by Arendsoog nv and the results stemming therefrom will remain its property. Arendsoog nv grants the customer a worldwide and transferable licence for an indefinite period, to use the videos on the channels agreed on in writing.

7.2 Arendsoog nv is not responsible for the customer’s specific use of the videos via various channels. For instance, Arendsoog nv is by no means liable for any licence fees owed for the use of the video(s) on the channels chosen by the customer. Any fee charged for ‘library music’ concerns the mere right to download the music for audiovisual production which, however, does not concern their specific subsequent use or their subsequent publication which may entail various licence fees at various rates. The customer is responsible complying with the corresponding authorities/rightholders prior to any use of the video.

Article 8: Force majeure

8.1. By operation of law, Arendsoog nv is released from and not obliged to fulfil any obligation vis-à-vis the customer in case of force majeure. Force majeure is understood to mean the situation in which Arendsoog nv’s performance of the agreement is entirely or partially, temporarily or otherwise, prevented by circumstances beyond the latter’s control, even if these could be foreseen already when concluding the agreement. Without being exhaustive, the following are in any case considered force majeure: strike, ware, coincidence, sickness, government measures and/or third-party faults.

8.2. In that case, Arendsoog nv can choose to terminate the agreement by operation of law without owing any compensation on the one hand, or to extend the performance periods with a duration equal to the interruption on the other hand. KBC BE 96 7370 3632 2705 KREDBEBB BNP FORTIS BE 74 0015 4038 9807 GEBABEBB

Article 9:

Dissolution 9.1. Arendsoog nv has the right to dissolve the agreement with the customer at all times, with immediate effect, without any prior court authorisation, without any prior notice of default and without paying any compensation in the following cases: (i) if the customer fails to properly and timely fulfil one or more obligations stemming from the agreement, (ii) if Arendsoog nv’s faith in the customer’s creditworthiness is shattered as a result of court enforcements against the customer or suspension of payment or the filing of insolvency proceedings such as bankruptcy or judicial reorganisation, (iii) if the customer’s activities are liquidated or discontinued.

9.2. In the event of dissolution, Arendsoog nv has the right to demand immediate payment of the services already provided, as well as the right to a lump sum compensation of 15% of the price mentioned in the agreement, without prejudice to Arendsoog nv’s right to claim a higher compensation if the actually incurred damage is higher.

Article 10: Dispute settlement

10.1. The courts of Ghent have exclusive jurisdiction to settle any disputes between the parties, without prejudice to Arendsoog nv’s right to bring the matter before a court that has territorial jurisdiction under common law.

10.2. All agreements between the parties are exclusively governed by Belgian law.